گزارش به مديريت در مورد آگهي با عنوان"قبول کردن پرنده شما"


آيا اشتباهي در اين آگهي وجود دارد

بازگشت